Podmínky užití

Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.Italština-on-line.cz

Provozovatelem italština-on-line.cz je gdi, s.r.o.
IČ: 26301768, DIČ: CZ26301768
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „gdi“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Gdi provozuje nezávislý internetový portál s přehledem nabídky kurzů jazykových škol, překladatelů, tlumočníků, vydavatelů učebnic a výukových pomůcek na internetové stránce Italština-on-line.cz (dále jen „Italština Online“). Gdi pronajímá Italština Online Organizacem, překladatelům a překladatelským a jiným organizacím, společnostem a podnikatelům v oblasti vzdělávání a překladatelských služeb (dále jen „Organizace“).
 2. Gdi žádné jazykové služby neposkytuje, své jazykové kurzy, překlady ani tlumočení nenabízí, není majetkově propojena s žádnou jazykovou školou ani překladatelskou agenturou a všem Organizacem a agenturám zajišťuje jednotná pravidla a podmínky prezentace jejich kurzů a překladatelských služeb.
 3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Italština Online (dále jen „Uživatel“) při každém přístupu na stránky Italština Online, jakož i další související právní vztahy.
 4. Uživatel svým vstupem na Italština Online stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 5. Gdi může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na Italština Online, aby se s nimi mohl Uživatel bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Italština Online.

II. Pravidla užití stránek Italština Online

 1. Přístup a používání Italština Online je bezplatné. Uživatel však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Italština Online (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Gdi pronajímá Italština Online Organizacím a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Organizacemi na Italština Online. Gdi nenese odpovědnost za obsah (jeho pradivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na Italština Online, které si vkládají Organizace na stránky sami, ani za případné nekalosoutežní jednání Organizací prostřednictvím Italština Online. Texty, obrázky a materiály vkládají sami Organizace.
 3. Gdi neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Organizací.
 4. Gdi neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Italština Online.
 5. Gdi není účastníkem smluvních vztahů mezi Organizací a Uživatelem. Gdi nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností plynoucích z výběru kurzu či zadání překladu nebo tlumočení na Italština Online Uživatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s jednáním s Organizací.
 6. Gdi nezaručuje nepřetržitý přístup na Italština Online, ani nezaručuje bezpečnost Italština Online. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při užívání Italština Online, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Italština Online, škody způsobené nepřístupností, poruchou Italština Online nebo počítačovými viry. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Uživatela.
 7. Kliknutím na některé odkazy na Italština Online může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 8. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do systému Italština Online.
 9. Gdi si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Uživatele na Italština Online.
 10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností gdi a Organizacemi na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Osobních údajích a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení gdi na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Uživatel ho může kdykoli písemně odvolat.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Gdi zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří si zažádají o pomoc s výběrem kurzu nebo překladatele, pošlou poptávku nebo ohodnotí školu.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, adresa, data z vyplněných formulářů, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupu a odkazované adresy webových stránek (dále jen jako „Osobní údaje“) a souhlasí, že Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností gdi pro realizaci práv a povinností vyplývajících ze Zprostředkované smlouvy, pro účely odebírání upozornění na nové kurzů, pro účel prověření hodnocení a pro marketingové využití Organizací, které se týká poptávka, hodnocení či Zprostředkovaná smlouva.
 5. Uživatel se zavazuje, že své Osobní údaje uvede pravdivě a přesně.
 6. Uživatel potvrzuje, že že byl poučen o tom, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Uživatel prohlašuje, že byl obeznámen s tím, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů má právo kdykoli písemně odvolat.
 7. Uživatel může požádat o informace o zpracování svých Osobních údajů a gdi je mu povinno tuto informaci předat. Gdi má právo za to požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. V případě, že by se Uživatel domníval, že gdi provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat gdi o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV. Hodnocení Organizací Uživateli

 1. Hodnocení Organizací je sbíráno a uchováváno k těmto účelům: A) Sděluje veřejnosti spokojenost či nespokojenost s Organizací, B) Je vodítkem pro gdi k lepší propagaci Organizace; Organizace s kladným hodnocením jsou v seznamu řazeny výše a Organizace s horším hodnocením níže. Gdi může na základě špatného hodnocení ukončit Organizaci pronájem prostoru na Italština Online. C) Organizace může využít hodnocení k marketingu, tj. předkládat hodnocení novým potenciálním zákazníkům a studentům.
 2. Hodnocení Organizací vkládají pod svým jménem studenti, kteří navštěvovali kurz jazykové školy nebo zákazníci, kteří využili překladatelských služeb Organizace; gdi vystupuje v roli Zpracovatele osobních údajů.
 3. Za obsah a pravdivost hodnocení odpovídají Uživatelé.
 4. Hodnocení musí být z důvodu transparentnosti provedeno z jiných IP adres než užívá Organizace.
 5. Hodnocení může Uživatel kdykoliv zrušit.
 6. Z důvodu možnosti ověření hodnocení hodnotící uživatel uvádí své jméno, e-mailovou adresu a případně telefon, navštěvovaný kurz a další informace tak, aby mohl být kontaktován gdi a hodnocení mohlo být ověřeno. Uživatel souhlasí, že gdi může ověřit u Organizace, že skutečně čerpal u Organizace její služby (tj. studoval v jazykové škole, zadával překlad překladatelské agentuře).
 7. Uživatel může uvést jen ty údaje, které již předal Organizaci
 8. Hodnocení je k dispozici Organizacím, které se k němu mohou veřejně vyjádřit.
 9. Uživatel souhlasí, aby škola použila hodnocení k marketingovým účelům. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat.

V. Zpracování poptávek po překladatelských službách

 1. Gdi zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří zasílají poptávky překladatelům a překladatelským agenturám.
 2. Uživatel souhlasí s přeposláním poptávky Překladatelům, které vybere gdi v případě, že Uživatelem oslovený Překladatel zakázku odmítne nebo ji do 72 hodin (v případě poptávek označených jako urgentní do 24 hodin) nepřijme.
 3. Uživatel si je vědom, že poptávka a příloha může být v případě specifikovaném v bodu III./4. předána i Překladatelům, které si Uživatel sám nevybral a proto jako přílohu k poptávce nebude přikládat tajné, soukromé a citlivé informace.
 4. Uživatel se zavazuje, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky Překladateli uvede pravdivě a přesně.
 5. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Uživatel prohlašuje, že byl obeznámen s tím, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů má právo kdykoli písemně odvolat.

VI. Autorská práva

 1. Gdi je správcem aplikace Italština Online.
 2. Italština Online jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Organizací a Organizace na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 4. Obsah Italština Online nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělilo gdi předem souhlas.

VII. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči gdi prohlašuje, že:

 1. je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 2. se před zahájením užívání Italština Online důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 3. veškeré údaje, které poskytuje gdi, jsou pravdivé, úplné a přesné,
 4. bude používat Italština Online prostřednictvím jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má gdi právo tyto účty zrušit.
 5. nebude používat Italština Online, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 6. bude používat Italština Online jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo gdi,
 7. bude používat Jazykovky pouze v souladu s jeho určením.
 8. Uživatel je povinen při užívání Italština Online dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva gdi a Škol, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
 9. užívat Italština Online v rozporu s těmito Podmínkami,
 10. komerčně využívat kterékoli části Italština Online způsobem, který může poškodit gdi a/nebo Školu nebo ostatní Uživatele, kteří zde mají svůj uživatelský účet,
 11. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
 12. šířit nebo měnit grafické a textové materiály Škol (viz bod IV. Vlastnická a autorská práva),
 13. zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Italština Online nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi Italština Online,
 14. používat takový software nebo postupy přístupu ke Italština Online, které by mohly negativně ovlivnit provoz Italština Online.
 15. psát hodnocení Organizací dle své vlastní zkušenosti a nebude psát falešná hodnocení.
 16. nebude do formulářů zadávat a jako přílohy přikládat tajné, soukromé a citlivé informace. Gdi nenese odpovědnost za další zpracování formulářových dat po jejich předání Organizaci.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem Italština Online gdi se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Italština Online realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

V Brně 8.3.2018